· 

Galicia Xeneración NÓS e Xosé Conde Corbal

GRUPO NÓS

O grupo Nós ou xeración Nós foi un colectivo de intelectuais ourensáns, constituído legalmente en 1921, que lle imprimiu un importante pulo á cultura galega, principalmente no que se refire á renovación da prosa e do ensaio, así como ao seu cosmopolitismo. Irmandades da Fala, que conferiu á cultura galega unha altura intelectual que non tivera ata entón (primeiro cuarto do século  XX), así chamado polo título da revista que publicaron ( Nós). Estaba composto, entre outros, por Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Antón Losada Diéguez e Florentino López Cuevillas. Castelao pertencía á xeración  Nós, e colaborou con leste, pero non estaba dentro do grupo.

Trátase dos representantes dunha xeración que descubrirían e achegaríanse a Galicia despois dun periplo por culturas estrañas. De rigorosa formación intelectual, estes homes realizaron un valioso traballo de estudo e fortalecemento da cultura e literatura galega. Con eles, a prosa galega excede o costumismo e o  ruralismo e ábrese a horizontes novos, máis universais e, ao tempo, máis enraizados na cultura galega.

 

 

 

 

 

En 1920 saía en Ourense o primeiro número da Revista  Nós co subtítulo de 'BOLETÍN MENSUAL DÁ CULTURA  GALEGA'. Interveñen nesta empresa cultural Risco, Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Ramón Cabanillas, Castelao...

A peripecia ideolóxica dos homes do grupo Nós aparece excelentemente reflectida na novela de Ramón Otero Pedrayo Arredor de si (1930) e no ensaio de Vicente Risco Nós, os inadaptados (1930). Os escritores deste grupo (agás Castelao) parten dunha total falta de apego polas súas raíces, derivado da busca do cosmopolitismo. Mais, conforme avanza o tempo, a partir de experiencias que funcionarán a modo de catarse, caerán na conta da importancia da cultura propia, posto que esta é a que distingue uns individuos dos outros (conciben o enxebrismo como o propio ser de Galiza). Por isto, chegarán á conclusión de que só se pode ser universal partindo do propio. Derivado disto, todos eles aceptarán o galeguismo como doutrina ideolóxica.

 

ESP

NÓS

Se conoce como Grupo Nós (también llamado Xeración Nós) a un conjunto de escritores y literatos gallegos, coetáneos de las Irmandades da Fala, que confirió a la cultura gallega una altura intelectual que no había tenido hasta entonces (primer cuarto del siglo XX), así llamado por el título de la revista que publicaron (Nós). Estaba compuesto, entre otros, por Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Antón Losada Diéguez y Florentino López Cuevillas. Castelao pertenecía a la generación Nós, y colaboró con este, pero no estaba dentro del grupo.

Se trata de los representantes de una generación que descubrirían y se acercarían a Galicia después de un periplo por culturas extrañas. De rigurosa formación intelectual, estos hombres realizaron un valioso trabajo de estudio y fortalecimiento de la cultura y literatura gallega. Con ellos, la prosa gallega sobrepasa el costumbrismo y el ruralismo y se abre a horizontes nuevos, más universales y, al tiempo, más enraizados en la cultura gallega.

 

En 1920 salía en Orense el primer número de la Revista Nós con el subtítulo de 'BOLETÍN MENSUAL DA CULTURA GALEGA'. Intervienen en esta empresa cultural Risco, Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Ramón Cabanillas, Castelao...

Los componentes del grupo Nós tuvieron una formación literaria basada en el simbolismo francés y en la corrientes de finales del XIX. Evolucionaron desde un esteticismo evasivo, neorromántico y cosmopolita (un tanto snob) hasta un galleguismo universal. Su toma de conciencia cuajará en la época de las Irmandades da Fala.