· 

Xosé Conde Corbal pintor de Galicia

Xosé Conde Corbal

XOSE CONDE CORBAL

1923 - 1999

 

Neto e único afillado de D. Benito Corbal Estévez, vén ó mundo Xosé Conde Corbal no número 36 principal da rúa que Pontevedra dedícalle ó seu avó, nunha casa, de estilo portugués e con xardín traseiro, que non existe na actualidade. Fillo de José Conde Pérez, nacido no lugar de Casardomato, «do Miño arrabaldés», (Ourense) que marchara de emigrante a Cuba cando tiña dez anos, e de Trinidad Corbal Souto.
Aprende as súas primeiras letras nun colexio de pago da rúa Michelena, o de Doña Estrellita. Pasa despois ó Colexio Balmes, de D. Gerardo Santos, na praza de Méndez Núñez. Pasa os veráns, ademáis de botar tempadas na praia de Os Placeres, no pazo de Ramiráns perto de Untes, camiño de Ourense. En Ramiráns sae ó monte coas vacas, traballa nas vendimas, na colleita do millo e nas esfolladas onde aprende coplas de maldicer e a fala popular recibindo a derradeira lección nos contos de lareira.
Co tempo trasladouse ó número 33 da rúa Michelena, onde vivía no segundo andar do mesmo edificio, e traballaba nun laboratorio que instalara no terceiro, Bibiano Tafall profesor que tiña a amabilidade de o levar ó Instituto nun Ford pequeniño, Ford que, no 1936, acabou a súa rodaxe na Feira de Pontevedra, esnaquizado contra o muro das Clarisas. Deste profesor, que daquela daba clases de Agricultura, adquiriu a preocupación pola Bioloxía. Estudiou despois no colexio que dirixía Blas Arias onde, ademáis de face-lo Bacharelato, aprendeu a entona-los himnos nacionais. Gracias á xenerosidade de Alejandro Mon pudo ler libros daquela prohibidos, aproveitando a tertulia que se reunía no seu despacho.
Ía para arquitecto por desexo do seu pai pero a morte deste provocou que tora estudiar a Santiago Dereito e Químicas, carreiras que non rematou. Fíxose mestre nacional e desplazouse a Madrid á fin de intenta-lo ingreso na Escuela de Montes onde, a pesares de suspender, recibiu a felicitación de D. Daniel de la Sota polo seu exame.
Tralo paso pola Milicia Universitaria, de onde o botaron por fallas á lista de retreta, marcha de soldado a Melilla sendo ascendido a cabo, pola «promoción do dedo»: un, dos, tres... usted cabo, polos servicios prestados na Clínica de Piel y Venéreo.
Trasládase a Benavente onde adquire unha cerámica na que, ademáis de facer ladrillos, intenta moldea-lo barro: «Oficio noble y bizarro / entre todos el primero / pues en el arte del barro / el hombre fue el primer cacharro / y Dios el primer alfarero”. En Benavente colabora con «El Imperio» de Zamora. Escribe sobre Fr. Toribio de Benavente, creador da primeira Universidade Americana, e sobre Beato Sebastián Aparicio, primeiro transportista de Nova España pois levou a roda para o carro. Tamén fai memoria de Fernando Andrade “o Bo” e dos Condes de Benavente, oriundos de Sarria. Tralo fracaso da empresa regresa a Galicia e, en Pontevedra, traballa de capataz na construcción da fábrica Cros. Despois vaise a Lobios, na raia seca con Portugal, para organizar unha mina de wolframio na serra do Xures (Altar dos Cabroes): «O wolframio é pedra escura / que toda a xente precura / dentro do noso País / pedra preta e relucente / que ten feito a moita xente / a moita xentiña feliz».
Instálase en Ourense, onde realiza proxectos para locáis por conta da cristalería La Belga. Foi daquela, nun verán que debeu ser o do 1957 e xa con cinco fíllos, na tempada que pasou en Meloxo cando o seu amigo Jacobo Várela o animou a face-las súas primeiras acuarelas («Non teño campos nin leiras / nin terrinas que labrare / pero teño unha domina / e tódalas augas do mar»). Con estas acuarelas fai a súa primeira exposición no Liceo de Ourense. Foi nunha segunda exposición, tamén en Ourense, cando lle pediu ó daquela director de La Región, Ricardo Outeiriño, que realizara uns debuxos para publicar no periódico. Don Vicente Risco ofrécese a lle face-los pés (as veces D. Vicente, e hai unha dedicatoria na que consta, titulábase «o pedicuro» de Conde Corbal). Esta sección chamábase «El Orense Perdurable». Saía os domingos na primeira páxina de La Región e, de alí, pasou a La Hoja del Lunes co título de «Pueblos y ciudades de Galicia». Deste tempo son as primeiras reunións no «Tucho», bar a onde os levara Agustín García Pereira e onde se xuntaban para toma-las copas. As tertulias celebrábanse daquela no «Miño», no «Alaska» e no «Parque», onde se falaba de todo e pódese dicir que era entón Ourense «unha Universida-de na que non se pagaba».
A morte de D. Vicente Risco lévao a colaborar no Faro de Vigo, sendo director o Sr. Cerezales. Realiza para o Faro reportaxes con Magar e Xerardo González Martín: «A ruta do Miño», «O embalse de Portomarín» (eles tres foron as últimas persoas en saír de Portomarín denantes de ser asulagado). Con Celso Emilio Ferreiro e Siorty realiza «Desde a ponte de Ourense a Sé de Braga» ruta insólita na que pasaron, por primeira vez dende a Guerra Civil, por Pórtela de Homem. Con Alvaro Cunqueiro fai un extra neste mesmo periódico, sobre Santiago e as súas devocións.
Coa fundación do Diario de Pontevedra reencontrase con vellos compañeiros: Huete, Antonio Gabriel, González Martín, Cuña Novas... Son desta época as romaxes de Amil, O Corpino, etc., e mais unha sección dominical sobre cruceiros, petos e santos. A súa colaboración con este periódico acabou cunha serie diaria titulada «El Miño non une con Portugal», sendo director do Diario Luis Losada. Ven de seguido un corto período madrileño, xa con oito fíllos, para colaborar na revista «Chan» onde ilustra artigos de Otero Pedrayo e fai alí, en Madrid, un mural para a Banca Nationale di Laboro. Volta a Galicia para ficar en Vigo onde se dedica con intensidade ó grabado (estampación) concluíndo as series sobre ValleInclán e outras que foron saíndo, algunhas aínda inéditas.
M. J. Tiscar

 

Xose Conde Corbal

Falece en Vilagarcia de Arousa no 1999


 XOSE CONDE CORBAL
1923 - 1999
Nieto y único ahijado de D. Benito Corbal Estévez, viene al mundo Xosé Conde Corbal en el número 36 principal de la calle que Pontevedra le dedica a su abuelo, en una casa, de estilo portugués y con jardín trasero, que no existe en la actualidad. Hijo de José Conde Pérez, nacido en el lugar de  Casardomato, «del Miño  arrabaldés», (Ourense) que había marchado de emigrante a Cuba cuando tenía diez años, y de  Trinidad Corbal Souto.

 

Aprende sus primeras letras en un colegio de pago de la calle Michelena, el de  Doña  Estrellita. Pasa después al Colegio  Balmes, de D.Gerardo Santos, en la plaza de Méndez Núñez. Pasa los veranos, además de echar temporadas en la playa de Los  Placeres, en el pazo de  Ramiráns  cerca de  Untes, camino de Ourense. En  Ramiráns sale al monte con las vacas, trabaja en las vendimias, en la cosecha del maíz y en las deshojadas donde aprende coplas de  "maldicer" y el habla popular recibiendo la última lección en los cuentos de" lar".

 

Con el tiempo se trasladó al número 33 de la calle Michelena, donde vivía en el según andar del mismo  edificio, y trabajaba en un laboratorio que había instalado en el tercero,  Bibiano  Tafall profesor que tenía la amabilidad de llevarlo al Instituto en un Ford pequeñito, Ford que, en el 1936, acabó su rodaje en la Feria de Pontevedra, destrozado contra el muro de las  Clarisas. De este profesor, que entonces daba clases de Agricultura, adquirió la preocupación por la Biología.  Estudiou después en el colegio que dirigía  Blas Arias donde, además de hacer el Bachillerato, aprendió los himnos nacionales.  Gracias a la generosidad de Alejandro Mon  pudo leer libros de aquella prohibidos, aprovechando la  tertulia que se reunía en su despacho.

 

Iba para arquitecto por deseo de su padre pero la muerte de este provocó que fuera estudiar a Santiago Derecho y Químicas, carreras que no finalizó. Se hizo maestro nacional y  viajó a Madrid para de intentar el ingreso en la  Escuela de Montes donde, a pesar de suspender, recibió la felicitación de D. Daniel de lana Sota por su examen.

 

Tras el paso por la Milicia Universitaria, de donde lo echaron por faltas a la lista de  retreta, marcha de soldado a Melilla siendo ascendido a cabo, por la «promoción del dedo»: uno, de los, tres...  usted cabo, por los  servicios prestados en la Clínica de  Piel  y venereas.

 

Se traslada a Benavente donde adquiere una cerámica en la que, además de hacer ladrillos, intenta moldear el barro: «El oficio  noble  y  bizarro / entre todos él  primero /  pues en él arte de él barro / él  hombre  fue él  primer cacharro /  y Los dice él  primer  alfarero”. En Benavente colabora con «Él Imperio» de Zamora. Escribe sobre 

Fr. Toribio de Benavente, creador de la primera Universidad Americana, y sobre Beato Sebastián Aparicio, primer transportista de Nueva España pues llevó la rueda para el carro. También hace memoria de Fernando Andrade “el Bueno” y de los Condes de Benavente,  oriundos de Sarria. 

 

Tras el fracaso de la empresa regresa a Galicia y, en Pontevedra, trabaja de capataz en la  construcción de la fábrica Cross. Después se va a Lobios, en la raya seca con Portugal, para organizar una mina de  wolframio en la sierra del Jures (Altar de los  Cabroes): «El  wolframio es piedra oscura / que toda la gente  precura / dentro de nuestro País / piedra  preta y reluciente / que ha hecho la mucha gente / a mucha  xentiña feliz».

 

Se instala en Ourense, donde realiza proyectos para  locáis por cuenta de la cristalería Lana Belga. Fue de aquella, en un verano que debió ser lo del 1957 y ya con cinco hijos, en la temporada que pasó en  Meloxo cuando su amigo Jacobo Varela lo animó a hacer las sus primeras acuarelas («No tengo campos ni fincas / ni tarrinas que  labrar / pero tengo una domina / y todas las aguas del mar»). Con estas acuarelas hace su primera exposición en el Liceo de Ourense.

Fue en una segunda exposición, también en Ourense, cuando le pidió el entonces director de La Región, Ricardo Outeiriño, unos dibujos para publicar en el periódico. Don Vicente Risco se ofrece a hacerle los pies ( En uno de ellos hay una dedicatoria de D. Vicente en la que consta, se titulaba «el  pedicuro» de Conde Corbal). Esta sección se llamaba «El Orense  Perdurable». Salía los domingos en la primera página de Lana  Región y, de allí, pasó a la  Hoja del Lunes con el título de « Pueblos  y  ciudades de Galicia».

De este tiempo son las primeras reuniones en el « Tucho», bar donde los había llevado Agustín García Pereira y donde se juntaban para tomar las copas. Las  tertulias se celebraban  en el «Miño», en el «Alaska» y en el «Parque», donde se hablaba de todo y se puede decir que era entonces Ourense «una  Universidade en la que no se pagaba».

 

La muerte de D. Vicente Risco lo lleva a colaborar en el Faro de Vigo, siendo director el Sr. Cerezales. Realiza para el Faro reportajes con  Magar y Xerardo González Martín: «La ruta del Miño», «El  embalse de Portomarín» (ellos tres fueron las últimas personas en salir de Portomarín antes de ser inundado).

Con Celso Emilio Ferreiro y  Siorty realiza «Desde la ponte de Ourense la Sede de Braga» ruta insólita en la que pasaron, por primera vez desde la Guerra Civil, por Portela do  Home (frontera con Portugal). Con  Alvaro Cunqueiro hace un extra en este mismo periódico, sobre Santiago y sus devociones.

 

Con la fundación del Diario de Pontevedra se reencontrara con viejos compañeros:  Huete, Antonio Gabriel, González Martín, Cuña Nuevas... Son de esta época, los repotajes sobre las romerías de Amil, El  Corpino, etc., y una sección dominical sobre cruceros y santos. Su colaboración con este periódico acabó con una serie diaria titulada «Él Miño no une con Portugal», siendo director del Diario  Luis Losada.

 

Después de uno corto período madrileño, ya con ocho  hijos, colabora en la revista «Chan» donde ilustra artículos de Otero Pedrayo y hace allí, en Madrid, un mural para la Banca  Nationale dice  Laboro.

 

Vuelta a Galicia para residir en Vigo donde se dedica con intensidad al  grabado ( estampación) concluyendo las series sobre  Valle Inclán y otras que fueron saliendo, algunas aún inéditas.
M.  J.  Tiscar